محل تبلیغات شما

واکسن های کووید-19 موجود در بازار دارویی ایران 
واکسن های کووید-19 موجود در بازار دارویی ایران که تحت نظر سازمان غذا و دارو مجوز واردات دریافت کرده اند و جهت پیشگیری از بیماری کووید-19 در افراد باالی سال توصیه می شوند به شرح زیر می باشد: 
V اسپوتنیک  
 آسترازنکا 
 سینوفارم 
 کووکسین 
تمام واکسن های موجود در بازار دارویی به طور قابل توجهی ریسک ابتال به بیماری کووید-19 شدید، عوارض جدی و مورتالیتی ناشی از آن را برای فرد واکسینه شده کاهش میدهند. عوارض جدی ذکر شده با واکسن های کووید-19 نسبت به عوارض ناشی از ابتال به بیماری بسیار 
نادر و قابل اغماض است.
 برندهای تجاری واکسن کووید-19 غیر قابل تعویض است. بعد از تزریق نوبت اول واکسن باید حتما از همان برند تجاری واکسن در نوبت دوم استفاده شود. 
 اجزای سازنده نوبت اول و نوبت دوم واکسن اسپوتنیک با هم متفاوت است. در صورتی که بیمار بعد از تزریق نوبت اول واکسن کووید-19 دچار عوارض جدی شود، نوبت دوم واکسن نباید دریافت شود. در چنین شرایطی تعویض برند برای نوبت دوم توصیه نمی شود. 
 برند تجاری Covishield که واکسن آسترازنکای تولید شده توسط موسسه سرم هند است می تواند جایگزین برند Vaxzevria باشد. 
اجزای تشکیل دهنده واکسن های موجود در بازار دارویی ایران در جدول )1 )آورده شده است. 
(Gam-COVID-Vac) V اسپوتنیک واکسن 
Gamaleya 
شرکت تولید کننده: روسیه 
واکسن اسپوتنیک V در دو نوبت تزریق می شود. ابتدا 5/0 میلی لیتر از دوز اول و سپس 21 تا 28 روز بعد 5/0 میلی لیتر از دوز دوم به صورت عضلانی تزریق می شود. در صورتی که بعد از 21 روز از تزریق نوبت اول تاخیر در واکسیناسیون ایجاد شود ممانعتی برای تزریق نوبت دوم واکسن وجودندارد. 
نوبت اول : 
ماده موثره دارویی: پارتیکل های نوترکیب آدنوویروس سروتایپ 26 که حاوی پروتئین S ویروس 2-CoV-SARS است. 
اکسپیانت ها: تریس هیدروکسی متیل آمینومتان - 21/1 میلی گرم سدیم کلراید - 19/2 میلی گرم سوکروز - 25 میلی گرم منیزیم کلراید هگزا هیدرات - 102 میکروگرم نمک دی هیدرات دی سدیم EDTA -19 میکروگرم پلی سوربات 80- 250 میکروگرم اتانول %95 -5/2 میکرولیتر آب مقطر مخصوص تزریق تا حجم 5/0 میلی لیتر 
نوبت دوم : 
ماده موثره دارویی: پارتیکل های نوترکیب آدنوویروس سروتایپ 5 که حاوی پروتئین S ویروس 2-CoV-SARS است. 
اکسپیانت ها: تریس هیدروکسی متیل آمینومتان – 21/1 میلی گرم سدیم کلراید – 19/2 میلی گرم سوکروز- 25 میلی گرم منیزیم کلراید هگزا هیدرات – 102 میکروگرم نمک دی هیدرات دی سدیم EDTA -19 میکروگرم پلی سوربات 80 -250 میکروگرم اتانول %95 -5/2 میکرولیتر آب مقطر مخصوص تزریق تا حجم 5/0 میلی لیتر 

واکسن وکسزوریا (Vaxzevria( 
AstraZeneca 
شرکت تولید کننده: کره جنوبی 
واکسن کووید-19 آسترازنکا به صورت دو تزریق عضالنی به حجم 5/0 میلی لیتر و به فاصله 28 تا 84 روز )4 تا 12 هفته( تجویز می شود. سازمان جهانی بهداشت جهت افزایش ایمنی زایی واکسن توصیه می کند فاصله 56 تا 84 روزه ) 8 تا 12 هفته( بین دوز اول و دوز دوم رعایت شود. )
ماده موثره دارویی: آدنوویروس شامپانزه کد کننده ژن گلیکوپروتئین S ویروس 2-CoV-SARS که در سلول های کلیوی جنین انسان با 
تکنولوژی نوترکیب طراحی شده است. 
اکسپیانت ها: ال هیستیدین، ال هیستیدین هیدروکلراید مونوهیدرات، منیزیم کلراید هگزاهیدرات، پلی سوربات 80 ،سوکروز، سدیم کلراید، دی سدیم EDTA ،2 میلی گرم اتانول، آب مقطر مخصوص تزریق تا حجم 5/0 میلی لیتر

واکسن سینوفارم (Sinopharm) 
Sinopharm, Beijing Institute of Biological Products :سازنده شرکت 
شرکت تولید کننده: چین 
واکسن کووید-19 سینوفارم در دو نوبت و به فاصله 21 تا 28 روز به صورت عضالنی )هر نوبت 5/0 میلی لیتر تزریق می شود. 
ماده موثره دارویی: ویروس 2-CoV-SARS غیر فعال شده 
اکسپیانت ها: دی سدیم هیدروژن فسفات، سدیم کلراید، سدیم دی هیدروژن فسفات، آلومینیوم هیدروکساید 

واکسن کووکسین (Covaxin)
شرکت سازنده: Biotech Bharat 
کشور تولید کننده: هند 
واکسن کووید-19 کووکسین در دو نوبت و به فاصله 28 روز به صورت عضالنی تزریق می شود. 
ماده موثره دارویی: ویریون غیر فعال شده ویروس 2-CoV-SARS 
اکسپیانت ها: 250 میکروگرم آلومینیوم هیدروکساید، 15 میکروگرم agonist 8/7 TLR( ایمیدازوکینولون(، 5/2 میلی گرم 2-فنوکسی اتانول، بافر فسفات تا حجم 5/0 میلی لیتر


کرونا ویروس

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی